توان ساماندهی ایمن و کارامد حجم‌های زیاد ترافیک در تقاطع‌ها، تا اندازه زیادی به تمهیدات تأمین شده برای جابه‌جایی ترافیک متقاطع بستگی دارد. بیشترین کارایی، ایمنی و ظرفیت وقتی حاصل می‌شود که سطح عبور سواره‌روهای متقاطع، از یکدیگر جدا باشد. تبادل، عبارت از مجموعه‌ای از معابر هم‌پیوند با دو یا چند سطح عبور جدا از هم است که برای جابه‌جایی ترافیک بین دو یا چند معبر یا راه واقع در ترازهای مختلف به‌کار می‌رود.

انتخاب نوع مناسب گذر غیر همسطح و تبادل و طرح آن تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله  طبقه‌بندی راه، ویژگی و ترکیب ترافیک، سرعت طرح و میزان کنترل دسترسی قرار دارد.

به‌منظور اجتناب از تلاقی بین وسایل نقلیه، عابرین پیاده و دوچرخه‌ها در محدوده تبادل‌ها، بهتر است حرکت آن‌ها از یکدیگر جدا شود. وقتی جدا کردن این حرکت‌ها ممکن نیست، محل هر تبادل باید مورد مطالعه قرار گیرد و طرح‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا مناسبترین آرایش ساره‌ها و رابط‌ها برای استقرار ترافیک پیاده و دوچرخه در محدوده تبادل مشخص گردد.

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید