تقاطع منطقه‌ای است که در آن دو یا چند راه به هم متصل می‌شوند و یا یکدیگر را قطع می‌کنند که شامل پهنه راه و تسهیلات جانبی راه برای جابه‌جایی ترافیک درون منطقه است. هر راه که از تقاطع منشعب می‌شود و قسمتی از تقاطع را تشکیل می‌دهد، شاخه تقاطع نامیده می‌شود.

تقاطع‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛

تقاطع‌های همسطح

تقاطع‌های غیر همسطح و تبادل‌ها 

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید