در بخش ابتدایی مطالعات عارضه‌سنجی که به شناخت وضع موجود پرداخته می شود، اطلاعاتی شامل موقعیت و مشخصات کاربری های پروژه، تعیین محدوده مورد مطالعه، شناسایی جهت حرکات ترافیکی و تقاطع‌ها از نظر نحوه و نوع کنترل­های ترافیکی، شناسایی مشخصات هندسی معابر اطراف، شناسایی وضعیت پارکینگ­های حاشیه­ای و غیرحاشیه­ای، سیستم حمل و نقل عمومی در محدوده مورد مطالعه، بررسی طرح های تفصیلی و فرادست و برداشت آمار حجم ترافیک و ماتریس مبدا- مقصد در معابر محدوده مورد مطالعه، جمع‌آوری می‌گردد.

در بخش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، میزان تولید و جذب سفرهای ناشی از احداث بنای جدید بر اساس مدل‌های کالیبره شده برای هر منطقه، محاسبه می‌شود. هر منطقه می‌تواند میزان تولید و جذب سفر هر فعالیت را بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و … آن منطقه برآورد نماید.

پس از تعیین درصدهای تولید و جذب سفر کاربری مورد نظر در ساعات اوج، توزیع جهتی سفرها محاسبه می­شود. سپس تقاضای بدست آمده بر روی شبکه بارگذاری شده و به معابر آن تخصیص داده می شود.

برای مقایسه وضعیت شبکه حمل و نقل قبل و بعد از احداث بنای جدید می‌توان از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز استفاده نمود. شبیه‌سازی بطور کلی راهی است برای پیش بینی وقایع به نوعی که بیشترین شباهتها به آنچه در دنیای واقعی رخ می‌دهد در نظر گرفته شود. در شبیه‌سازی رایانه­ای عملاً مسیرها و راهها در نزدیکترین شکل و شبیه‌ترین حالت ممکن به دنیای واقعی ساخته می­شوند، سپس خودروها با توزیعهای مشخص درون شبکه وارد شده و به اعمال رفتارهای ترافیکی می­پردازند و سپس با توجه به دید جامعی که رایانه از شبکه مورد بحث دارد، خروجی‌های مدل بدست آمده و به کاربر ارائه می‌گردند. در صورتی که یک مدل شبیه سازی رایانه‌ای به دقت و صحیح کالیبره گردد می‌توان گفت که به دقیقترین و قدرتمندترین ابزار محاسبه برای مهندسین مبدل خواهد شد و همچنین بهترین ابزار تصمیم گیری را در اختیار مدیران قرار خواهد داد.

برای مقایسه وضعیت شبکه قبل از احداث ساختمان جدید و گزینه‌های پیشنهادی پس از احداث ساختمان می توان از شاخص سطح خدمت بر اساس چگالی معابر در نرم افزارهای شبیه‌ساز استفاده نمود. با شناخت بر تغییرات در شبکه می‌توان در جهت بهبود وضعیت تردد راهکارهایی مانند تغییر الگوی معابر، تغییر فازبندی، اصلاح هندسی، مدیریت پارک حاشیه­ای و … ارائه نمود.

از جمله پروژه‌های شرکت در زمینه عارضه سنجی ترافیک میتوان مطالعات عارضه‌سنجی احداث هتل فرشته پاسارگاد تهران را نام برد.

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید