مطالعات جامع حمل و نقل شهرهای کشور شامل مراحل ذیل است؛

شناخت

شناخت سیاست‌های كلان حمل و نقل

شناخت مطالعات قبلي از منظر حمل و نقل

تعيين افق و محدوده مطالعه

دريافت اطلاعات جانبي حمل و نقل

انتخاب نرم‌افزار مدل‌سازي حمل و نقل شهر از بين نرم‌افزارهاي معتبر (نسخه اصلي با خدمات پشتيباني)

آماربرداری

برداشت داده‌هاي عرضه حمل و نقل در سال پايه

برداشت داده‌هاي تقاضاي حمل و نقل در سال پايه

تشكيل پايگاه داده‌هاي عرضه و تقاضا

تحليل نتايج آماربرداري‌ها

ساخت مدل ترافيكي شهر در نرم افزار برنامه ريزي حمل و نقل

مدل‌سازی

ساخت مدل‌هاي برآورد متغيرهاي مورد نياز

ساخت مدل هاي‌برآورد تقاضا

تحلیل

برآورد تقاضاي سفر آينده در تمام روز و ساعات اوج صبح، ظهر و عصر
تحليل عملكرد و خدمت‌دهي شبكه معابر
تحليل عملكرد حمل ونقل همگاني شهري (اتوبوس، ميني‌بوس، تاكسي)
تحليل وضعيت پاركينگ هاي حاشيه‌اي و غيرحاشيه‌اي
تحليل وضعيت پايانه هاي اصلي برونشهري
تحليل وضعيت آلودگي هوا و ساير اثرات زيست محيطي و مصرف سوخت خودروها

راهبردها و راهكارها

تدوين روش تركيب و اجراي همزمان راهكارهاي پيشنهادي
حمل و نقل غير موتوري

حمل و نقل همگاني يكپارچه

شبكه معابر

پارکینگ

مديريت، اصلاح و توسعه پايانههاي مسافري برون شهري

مدیریت تقاضای سفر

ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی

تعريف پروژه‌هاي مطالعاتي و اجرايي مدت بر اساس گزينه برتر

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید