مدیریت سیستم‌های حمل و نقل روش‌ها و تکنیک‌هایی که ارائه می‌کند در برنامه‌ریزی‌های کوتاه و میان مدت مورد به‌رهبرداری قرار می‌گیرد. اقدامات می‌تواند به راحتی همچون تعابیری از به وجود آمدن تغییرات در تعادل به وسیله سطوحی از عرضه و تقاضای حمل و نقل تصور شود.

اقدامات مدیریت سیستم حمل و نقل به چهاردسته زیر طبقه‌بندی شده است؛

1 – به وسیله تقاضای تسهیلاتی که به طور مؤثری کاهش یافته‌اند.

2 – به وسیله عرضه تسهیلاتی که به طور مؤثری افزایش یافته‌اند.

3 – به‌وسیله تقاضای تسهیلاتی که به طورمؤثری کاهش یافته و عرضه تسهیلاتی که به طور مؤثری کاهش یافته است.

4 – به وسیله تقاضای تسهیلاتی که به طورمؤثری کاهش یافته و عرضه تسهیلاتی که به طور مؤثری افزایش یافته است. طبقه بندی‌ها همیشه در یکی از محاسبات ویژه از شاخههای 4 گانه فوق منحصر نیست.

مدیریت سیستم‌های حمل و نقل شامل موار د ذیل است؛

– مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

– مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

– مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

– مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

– مدیریت کاربری زمین

– مدیریت پارکینگ

– مدیریت محوطه‌های کارگاهی

– مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

– مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

– سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی

– ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

– بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید