ایمنی عبور و مرور یکی از اصول حمل و نقل بوده و بـا گسـترش فنـاوري، نیـاز بـه توجه و دقت نظر بیشتري پیدا کرده است. در کشورهاي توسعه یافته همگام بـا توسـعه سایر بخشها، موضوع ایمنی نیز مورد توجه قـرار گرفتـه و بـا انجـام مطالعـات و اتخـاذ تدابیر لازم، سعی شده است کـه تصـادفات و پیامـدهاي ناشـی از آن را تـا حـد ممکـن کاهش یابد. در زمینه ایمنی جادهها، متغیرهایی نظیر حجم تردد محورها، مشخصات هندسی راه، وضعیت و تعداد تقاطع‌ها، نوع کاربری‌هاي اطراف جاده‌ها، فرهنگ رانندگی مردم، قـوانین و مقررات موجود، نحوه نظارت پلیس، فعالیـت مناسـب و تقویـت مـاموران پاسـگاههاي پلیس‌راه در مسیرهاي پرحادثه، نصب علائم هشداردهنده، برطـرف نمـودن نقـص فنـی وسیله نقلیه قبل از حرکت، ایجاد نور کافی در جاده‌ها، تونـل‌هـا و گردنـه هـاي پرتـردد، توسعه جادههاي دوبانده، تجهیز پلیس‌راه به فنآوری‌‍‌های نوین، مدیریت کنتـرل سـرعت وسایل نقلیه و توجه ویژه به امر آموزش از جمله مواردي است که رعایت آنها در کاهش میزان تصادفات بسیار موثر است.

ایمنی ترافیک شامل اجزا ذیل است؛

– تحلیل اقتصادی تصادفات

– مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری

– ساختار مديريت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

– روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر

– مميزي ايمني راه

– شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل

– بررسی رفتار رانندگان

– ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

– سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری

– ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید