سالانه بودجه نسبتا زيادي صرف تأمين نيازهاي حمل و نقل موتوري در شهرها می شود. واردات بنزين، ساخت و ساز جاده ها، هزينه تعميرات و نگهداري خودروها، از جمله اين هزينه ها هستند. همچنین نقش بارز تردد خودروها در عوارض زيست محيطي از قبيل مصرف انرژي، ايجاد آلينده هاي هوا و صوت بر اين هزينه ها مي افزايد. در اين راستا، لزوم توجه به مديريت زيست محيطي در حمل و نقل شهري افزايش مي یابد. يكي از راهكارهاي اين نوع مديريت استفاده هرچه بيشتر از مدهاي غيرموتوريیعنی پياده روي و دوچرخه سواري است.

حمل و نقل غیر موتوری شامل دو زیر شاخه اصلی است؛

–  تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

–  تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید