افزایش تعداد تصادفات در معابر شهري و تبعات پس از آن، شامل هزینه هاي گزاف ناشی از تصادفات، مشکلات روحی و روانی و موارد دیگري که در آینده قابل جبران نیست ، لزوم ایمن سازي معابر و حفظ سلامت و ایمنی کاربران استفاده کننده از آن را بسیار با اهمیت کرده است . آرام سازي ترافیک ، مجموعه اي از استراتژي هایی است که توسط برنامه ریزان شهري و مهندسان ترافیک به منظور کاهش سرعت ترافیک باتعریف عام استفاده می شود.  نتیجه مستقیم این امر افزایش ایمنی ترافیک است. از آثار جانبی مهم آرام سازي ترافیک می توان به کاهش سروصدا و آلودگی هوا اشاره کرد.

افزایش تعداد تصادفات در معابر شهري و حومه شهري و تبعات پس از آن، شامل هزینه هاي گزاف ناشی از تصادفات، مشکلات روحی و روانی و موارد دیگري که در آینده قابل جبران نیست، لزوم ایمن سازي راهها و حفظ سلامت و ایمنی کاربران استفاده کننده از آن را بسیار با اهمیت کرده است.  وقوع هر تصادف، سرعت وسایل نقلیه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بروز تصادفات منجر به جرح یا فوت به شمار می آید.  آمارها نشان می دهد سی تا چهل درصد کشته ها یا مجروحان در اثر عامل سرعت دچار سانحه شده اند و مهم ترین مشکل سرعت زیاد، افزایش فواصل تصمیم گیري و توقف است.  یکی از راههاي اصلی در جهت ایمن سازي و افزایش سطح ایمنی در معابر یا جاده ها آرام سازي است که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان، تلاش هاي گسترده اي در امرکنترل و کاهش سرعت و حجم وسایل نقلیه در حال انجام است.

 روش هاي مختلف آرام سازي تأثیرات زیر را به همراه داشته اند :

  1. کاهش سرعت و حجم ترافیک
  2. تأثیر بر رفتار رانندگان
  3. تأثیر بر وضعیت ایمنی
  4. کاهش آثار زیست محیطی از قبیل سر و صدا و لرزش ناشی از عبور پر سرعت وسایل نقلیه سنگین
  5. افزایش راحتی عابران پیاده
  6. تأثیرات منفی برخدمات امدادي و حمل ونقل عمومی
  7. کاهش تصادفات در محله
  8. ایجاد فضاي ایمن عمومی
  9. کاهش گازهاي سمی و آلودگی صوتی
  10. تأمین دسترسی مناسب به خدمات مورد نیاز روزانه

 

 

پروژه های شرکت در زمینه آرام‌سازی ترافیک

کلی در شهر تهران به کارگیري سه استراتژي آرام سازي ترافیک در محله‌ایی خارج از میادین رایج است. این استراتژی‌ها شامل استفاده از سرعتگیر، جزیره جدا کننده و سرعتکاه هستند.با توجه به اینکه مهندسین مشاور ایمن تردد، مشاور مناطق 15 و 16 شهرداری تهران بوده است،  چندین پروژه در زمینه آرام‌سازی ترافیک پیشنهاد داده است.

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید