این گزارش شامل پنج بخش به شرح ذیل بوده است؛

فصل اول کلیات تحقیق

 • مقدمه
 •  بیان مسأله
 • ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • محدودیت تحقیق
 • تعریف مفاهیم کلیدی

فصل دوم بررسی و شناخت روش‌های مختلف قیمت‌گذاری

 • مبانی نظری قیمت‌گذاری و تعیین عوارض بوسیله
 • قیمت‌گذاری تبعیضانه بر اساس حداکثر رفاه مصرف کننده
 • قیمت‌گذاری تبعیضانه بر اساس حداکثر کارایی اقتصادی
 • قیمت‌گذاری تبعیضانه بر اساس حداکثر بار و خارج حداکثر بار
 • قیمت‌گذاری بر اساس قیمت سربه‌سر یا سود صفر
 • قیمت‌گذاری بر اساس قیمت برابری با هزینه نهایی
 • تعیین عوارض بر اساس اصل فایده در استفاده و دسترسی به کالاهای عمومی خالص
 • تعیین عوارض در شرایط حضور ازدحام دسترسی به کالاهای عمومی ناخالص
 • جمع‌بندی از مطالب ارائه شده و بیان روش مورد نظر
 • بررسی وضعیت اخذ تعرفه جابه‌جایی مسافر در حمل و نقل جاده‌ای
 • بررسی تجارب کشورها در زیمنه اخذ تعرفه جابه‌جایی مسافر در حمل و نقل جاده‌ای

فصل سوم بررسی و عوامل هزینه‌ای برای جا‌به جایی مسافر در بخش حمل و نقل زمینی

 • بررسی هزینه مستقیم وسیله نقلیه در جا‌به جایی مسافر در بخش حمل و نقل جاده‌ای
 • بررسی هزینه زیرساخت در جابه‌جایی مسافر در بخش حمل و نقل جاده‌ای
 • بررسی هزینه‌های نیروی انسانی
 • بررسی هزینه‌های اجتماعی
 • تعیین سهم هریک از عوامل هزینه در هزینه کل

فصل چهارم براورد تابع جا‌به‌جایی هزینه مسافر در بخش حمل و نقل جاده‌ای

 • انتخاب محوری به‌عنوان محور نمونه و استخراج توابع مربوطه
 • برآورد تابع هزینه کل برای جا‌به جایی مسافر در بخش حمل و نقل جاده‌ای برای محور معین شده
 • برآورد تابع هزینه نهایی برای جا‌به جایی مسافر در بخش حمل و نقل جاده‌ای برای محور معین شده
 • ارائه تعرفه مناسب جا‌به‌جایی مسافر در بخش حمل و نقل جاده‌ای

فصل پنجم ، ارائه گزارش پایانی