در این مطالعه پس از معرفی مشخصات هتل پاسارگاد الهیه و معرفی محدوده مورد مطالعه، جهت تعیین وضعیت تردد در شبکه معابر اطراف هتل، آماربرداری صورت گرفته است. سپس تقاضای کاربری­های گوناگون طرح شده در سازه هتل برآورد شده و حجم ترافیک آتی وسایل نقلیه به معابر دسترسی هتل تخصیص داده شده است. نرخ سفرسازی کاربری­های گوناگون هتل طی دوره طرح بصورت دو سناریو حداقلی و حداکثری (برآورد جریان ترافیک بر اساس تقاضای خوشبینانه/بدبینانه بازاریابی هتل) ارائه گردیده است.

در ادامه تقاضای هتل به شبکه معابر اطراف هتل تخصیص داده شده و جهت بررسی تأثیر بهره برداری هتل بر شبکه معابر، ابتدا شبکه معابر اطراف هتل بر اساس احجام ساعت تخمین زده شده برای اوج هتل، سپس شبکه معابر محدوده مورد مطالعه برای دو سناریو مذکور شبیه‌سازی شده است. سپس سناریوهای حداقلی و حداکثری در شبکه طرح تفصیلی شبیه‌سازی شدند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سناریو حداکثری در شبکه معابر فعلی در بدترین حالت قرار دارد، اما پس از بهره­برداری هتل، در سناریو حداکثری، شبکه معابر محدوده اطراف هتل، در شرایط مطلوب­تر از شرایط معابر در ساعت اوج تقاضای کنونی می­باشند. زیرا معابر شریانی که معابر محلی مورد مطالعه به آنها می­پیوندند در ساعت اوج تقاضای هتل در شرایطی مطلوبتر از اوج تقاضای شبکه در شرایط کنونی خواهند بود.

در انتها راهکارهایی برای تسهیل تردد در شبکه معابر مورد بررسی قرار گرفتند. این راهکارها شامل 1- گزینه تغییر جهات حرکتی معابر 2- گزینه چراغ­دار کردن تقاطعات و 3- گزینه مدیریت پارک حاشیه­ای می­شود. با توجه به تحلیل و بررسی­های انجا شده، گزینه­‌های 1 و 2 راهکارهای مناسبی ارزیابی نشدند.در نهایت گزینه 3 جهت تسهیل تردد در شبکه معابر مورد مطالعه، پیشنهاد شد.