تقاطع‌ها در شبکه‌های درون‌شهری، نقاط تبادل جریان هستند که متأثر از سرعت و حجم جریان‌های موجود در مسیرهای منتهی به تقاطع، عملکرد آنها بررسی می‌شود. در این میان، ایمنی تقاطع برای کاربران شامل وسایل نقلیه و عابران از اهمیت بالایی برخودار است.طراحی کریدورهای عرضی و طولی در اطراف تقاطع، کنترل تقاطع با علائم ترافیکی شامل تابلو، چراغ راهنمایی و استفاده از خط‌کشی و … راه حل‌های مناسبی در جهت بهبود عملکرد تقاطع می‌باشد. طراحی تقاطع‌های کانالیزه شده براساس شعاع گردش، تعریض سواره‌رو و … از راهکارهای جدید و مناسب در جهت حل مسائل مطرح در تقاطع‌ها می‌باشد.

در این مطالعه، مهندسین مشاور ایمن تردد به تحلیل عملکرد 20 تقاطع چراغدار، از لحاظ عملکرد ترافیکی تقاطع با پارامتر تأخیر و نسبت حجم به ظرفیت پرداخته است.