1- شناسایی وضع موجود

 • برداشت نوع کاربری‌های موجود در محل تقاطع و نوع منطقه
 • برداشت تعداد خطوط عبور
 • شناسایی و برداشت تیپ عرضی هر یک از ورودی‌های تقاطع
 • برداشت شیب ورودی‌ها
 • برداشت وضعیت خطوط ویژه گردش به چپ یا راست، تعیین طول این خطوط و فاصله خروجی‌ها و ورودی‌ها از محل تقاطع

2- بررسی شرایط ترافیکی تقاطع

 • برداشت حجم ترافیک وسائل نقلیه و عابرین پیاده در هر ورودی از تقاطع در ساعات اوج صبح و عصر
 • تعیین ساعت اوج ترافیک تقاطع و مشخص نمودن ضریب ساعت اوج
 • برداشت وضعیت پارک و توقف حاشیه‌ای در حریم تقاطع و آمارگیری حجم توقف حاشیه‌ای در ساعت اوج در هریک ار ورودی‌ها در حریم تقاطع
 • برداشت و شناسایی وضعیت ایستگاه‌های اتوبوس در حریم تقاطع و برداشت آمار تعداد توقف آمار تعداد توقف اتوبوس‌ها در ایستگاه‌های مذکور در ساعت اوج

3- بررسی شرایط و مشخصات چراغ راهنمایی

 • بررسی نوع سیستم کنترل
 • برداشت وضعیت زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی
 • تعیین حداقل زمان سبز

4- تشریح معضلات کنونی تقاطع

5- تحلیل ظرفیت تقاطع

6- ارائه پیشنهاد

 • ارائه پیشنهادات جهت اصلاح و بهینه‌سازی وضع موجود تقاطع شامل نوع کنترل و تمهیدات  دیگر جهت افزایش ظرفیت، ایمنی، کارایی و روانی جریان