این پروژه که در سال 1381 توسط این مهندسین مشاور انجام شده است، شامل مراحل ذیل بوده است؛
شناسایی وضع موجود

 • شناخت دقیق منطقه، انجام بررسی‌های اولیه و تعیین حوزه نفوذ معبر
 • حصول اطلاع و بررسی طرح‌های مصوب، در دست مطالعه و یا انجام شده در حوزه نفوذ معبر
 • تهیه نقشه شمال 150 متر از طرفین محور میانی معبر
 • برداشت مشخصات هندسی شبکه معابر و تقاطعات و بررسی نحوه دسترسی معابر و شیوه کنترل تقاطع‌ها و همچنین فازبندی چراغ‌ها در حوزه نفوذ معبر
 • شناسایی و برداشت جهات حرکت در حوزه نفوذ معبر
 • تعیین سلسله مراتب شبکه معابر در حوزه نفوذ معبر
 • شناسایی خطوط و مسیرهای ویژه حمل و نقل عمومی و تعیین موقعیت ایستگاه‌ها
 • شناسایی و تعیین مقاطع مورد  نیاز جهت آمارگیری حجم تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده، سرعت و پارک حاشیه‌ای
 • برداشت آمار حجم تردد وسایل نقلیه و عابرین پباده
 • برداشت آمار زمان سفر طی شده و سرعت در طول مسیر
 • برداشت آمار پارکینگ حاشیه‌ای و غیر حاشیه‌ای و تعیین مدت پارک

شناسایی موقعیت و خصوصیات کاربری ‌های جاذب ترافیک

کسب اطلاعات و آمار تصادفات

بررسی وضعیت روسازی پباده‌رو

بررسی کیفیت روسازی سواره‌رو

شناسایی مشخصات خط‌کشی معابر و تقاطع‌های مربوطه

شناسایی موقعیت تابلوهای راهنمایی و رانندگی

بررسی وضعیت روشنایی معبر

 و در نهایت جمع‌بندی و تهیه گزارش، بوده است.