این مطالعه که در سال 1381 توسط این مهندسین مشاور انجام شده است، شامل مراحل ذیل بوده است؛

انجام بازدیدهای محلی

مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود و مطالعه برنامه‌های آینده

تهیه پرسشنامه برای مصاحبه با مردم و مسئولین

طراحی تقاطع جاده صالح آباد با کمربندی

تعریف اقدامات مورد نیاز برای رفع مشکلات شهر

گروه‌بندی اقدامات و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از شاخص‌های کمی کلان

تعیین سطح بودجه مورد نیاز برای اقدامات

ارائه گزارش نهایی