فصل اول کلیات

  • مقدمه
  • تعریف مسأله
  • اهمیت، اهداف و فرضیات تحقیق
  • روش تحقیق

فصل دوم پیشینه تحقیق

فصل سوم، شناسایی و طبقه‌بندی زیر‌ساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای

فصل چهارم، بررسی و تعیین هزینه‌های مربوط به احداث زیر ساخت‌های جاده‌ای و تعیین سهم هرکدام

  • انتخاب ده نمونه پروژه راهسازی در وضعیت‌های مختلف توپوگرافی و گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
  • تعیین سهم هزینه‌ها
  • براورد تابع هزینه احداث یک کیلومتر زیرساخت راه برحسب توپوگرافی‌های مختلف

فصل پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات