این مطالعه در سال 1384 توسط این مهندسین مشاور انجام شده و شامل چهار بخش به شرح ذیل است؛

فصل اول؛ ارائه کلیات و متدولوژی تحقیق

فصل دوم، مبانی نظری، تاریخچه تحقیق و تجارب سایر کشورها

فصل سوم، بررسی و تعیین قیمت بهینه سوخت در بخش حمل و نقل زمینی

فصل چهارم، ارائه و تخمین مدل بهینه تخصیص یارانه سوخت به زیر بخش‌های آن