این پروژه که طی سال‌های 1383 الی 1386 صورت پذیرفته است، شامل موارد ذیل بوده است،


بازدید از تقاطع

تعویض لامپ پروژکتور، فن و …

تشخیص  و رفع اتصالی یا قطعی

تعمیرات فانوس

نصب کنترلر

نصب فانوس

کابل‌کشی

جمع‌آوری کابل

بازکردن فانوس‌های قدیمی

بازکردن کنترلر قدیمی

تعمیر کنترلر در تقاطع

نصب ناودانی

مفصل‌بندی کابل

برش شاخص‌های اضافی دکلها

سوراخکاری جهت عبور کابل در دکل

نصب قفل

نصب پوش با تن عابر با پلاک و سوراخکاری

حفاری در آسفالت موزائیک بتن و شبیه آسفالت جهت دسترسی به کابل و ترمیم حفره

رنگ‌آمیزی دکل

نظافت و سرویس

سرویس تجهیزات برقی تقاطع و شستشوی فانوس‌ها

پیدا و هم‌سطح کردن حوضچه

نصب دریچه دکل

نصب یا تعویض پلاک کابل