نوید امیرپاشایی

سمت: کارشناس مسئول دپارتمان ترافیک و زیر ساخت‌های حمل و نقل

کارشناس ارشد عمران، مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد واحد زنجان، سال 1392.

کارشناس مهندسی عمران_عمران، دانشگاه آزاد واحد زنجان، سال 1389.


فاطمه احمد علی پوری

سمت: کارشناس مسئول دپارتمان ایمنی

کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1391.

کارشناس مهندسی عمران_عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، سال 1387.


هیما ساکی

سمت: کارشناس مسئول دپارتمان برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و مطالعات راه و ترافیک

کارشناس ارشد عمران، مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، سال 1392.

کارشناس ریاضی محض، دانشگاه الزهرا، سال 1388.


محدثه ستوده نیا

سمت: مدیر فنی

کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، سال 1389.

کارشناس مهندسی عمران_عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 1386.


محمد رضا توکل

سمت: کارشناس مطالعات ممیزی ایمنی و مطالعه و تحلیل تصادفات

کارشناس ارشد عمران، مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد واحد زنجان، سال 1392.

کارشناس عمران، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، سال 1389.


 

سید آرش صدرایی

سمت: کارشناس مسئول مطالعات تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌ها

کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1393.

کارشناس مهندسی عمران_عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، سال 1390.


 

محمد حنیف دسومی

سمت: کارشناس مطالعات علائم و تجهیزات ترافیکی و ITS

کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، سال 1395.

کارشناس مهندسی عمران_عمران، دانشگاه آزاد واحد اهواز، سال 1393.